Permisos per naixement per a l’any 2021

Permisos per naixement per a l’any 2021

Permisos per naixement per a l’any 2021

Els permisos per naixement per a l’any 2021 s’amplia fins a 16 setmanes.

Seran iguals i intransferibles per a tots dos progenitors i no es podran cedir a l’altre i inclourà part o adopció, els permisos per naixement per a l’any 2021.

Les 16 setmanes de permís per naixement per a tots dos progenitors es podran dividir de la següent manera:

  • 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors al part.

En cas d’adopció seran posteriors a la resolució judicial o decisió administrativa.

La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data previsible del part.

  • Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins de l’any següent al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció.
Aquestes setmanes de permís per naixement per a l’any 2021 són un dret i no una obligació.

La quantia del permís per paternitat i maternitat serà de el 100% de la base reguladora que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

D’igual forma, els treballadors inclosos en el règim especial de treballadors autònoms tenen la quota bonificada íntegrament durant aquest permís.

Aquesta renda està exempta de retenció d’IRPF.

Amb tot això, se suprimeix el permís de dos dies per naixement.

Si se suspèn el contracte per naixement i coincideix amb el període de vacances del treballador aquest podrà gaudir de les mateixes en un període diferent.

La posterior reincorporació ha de ser en el mateix lloc de treball i amb la mateixa jornada, tret que s’opti per una reducció, la no reincorporació podria donar lloc a un acomiadament nul.

No és necessària manca en cotitzacions a la seguretat social per a tenir dret a aquest permís si la persona treballadora , si té 21 anys complerts i són menors de 26 necessitessin tenir cotitzats 90 dies dins dels 7 anys anteriors o 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral i si la persona treballadora té compliments 26 anys necessités tenir cotitzats 180 dies en els 7 anys anteriors o 360 dies al llarg de la seva vida laboral.

Es tramitarà mitjançant sol·licitud a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) presentant la següent documentació:

  • Informe de paternitat del servei de salut.
  • Sol·licitud del permís remès a l’empresa.
  • Model Oficial de la sol·licitud de paternitat.
  • Fotocòpia de l’última nòmina.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia deslliuro de família actualitzat.
  • Fotocopia rebut bancari per a ingressar la prestació.

 

Més informació

Imatge de Andreas Wohlfahrt a Pixabay

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?