JURÍDIC

Funcions del departament jurídic

A Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica ens pot derivar.

Buscarem la millor opció i negociarem les solucions per a una bona resolució, defensant cada cas amb eficàcia i professionalitat.

Constitució de tota mena d’entitats mercantils i d’entitats sense ànim de lucre.

 • Planificació d’operacions societàries: fusions, escissions i dissolucions.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Empresa familiar, govern corporatiu i pactes parasociales.
 • Redacció de contractes mercantils privats.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Dret societari i secretaria, govern corporatiu.
 • Inspeccions i procediments davant la Hisenda Pública.
 • Auditories fiscals.
 • Estudis i informes conrets de fiscalitat.
 • Procediments i litígios tributaris.
 • Tributació local.
 • Due diligence fiscal i preus de transferència.
 • Testaments i declaracions d’hereus.

El mecanisme de la segona oportunitat és la solució per les persones físiques empresàries (autònoms) i no empresàries que han patit un sobre-endeutament i no poden fer front als seus deutes.

Per aconseguir aquest objectiu, aquest deutor ha de passar per una primera fase ‘prejudicial’ coneguda com a Acord Extrajudicial de Pagaments, en la qual, mitjançant un procés de Mediació tutelat per un expert independent conegut com a Mediador Concursal, ha de traslladar una proposta als seus creditors sobre la base de la seva capacitat real de pagament, sabent que la Llei ja considera que està fent un esforç considerable si aporta mensualment i en un màxim de deu anys, la meitat de la part que li pugui ser legalment embargable de la seva nòmina o ingressos recurrents.

Si aquesta primera fase extrajudicial es tanca sense acord, com passa en la majoria dels casos, cal presentar una sol·licitud de declaració de concurs consecutiu als jutjats competents; a la pràctica, això significa que l’expedient del deutor, ja serà tramitat sota la supervisió d’un jutge i d’un Administrador Concursal. Dins d’aquesta fase de concurs consecutiu, el deutor ha de liquidar tot el seu patrimoni per a satisfer el màxim de crèdits pendents, si bé, sempre que es donessin una sèrie de circumstàncies, podria evitar vendre tant l’habitatge habitual, com aquells béns necessaris per al desenvolupament de la seva activitat professional (com per exemple la furgoneta d’un repartidor autònom).

Finalment, i abans de la conclusió d’aquesta fase de concurs consecutiu, el deutor, a través del seu advocat, sol·licitarà al Jutjat el què coneixem com a ‘Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet’, o en definitiva, dit d’una manera més col·loquial, demanarà que li concedeixin ‘el perdó dels deutes’.

El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones que es tradueix en la potestat de control sobre l’ús que es fa de les seves dades personals. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d’informació sobre nosaltres que afecti la nostra intimitat i altres drets fonamentals i llibertats públiques. A la fi de 2018 es va aprovar la nova Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets. La LOPDGDD és la nova normativa que adapta la legislació espanyola al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i deroga l’anterior LOPD de 1999. Aquesta nova llei complementa al RGPD i desenvolupa algunes matèries que aquest mateix contempla, introduint noves obligacions per a les empreses. Entre les novetats que presenta, destaca el Títol X que introdueix per primera vegada una bateria de drets digitals, amb l’objectiu de reconèixer i garantir els drets i llibertats dels ciutadans en internet. Assempbcn té en el seu equip un DPD certificat per AEC-Cerper sota l’esquema de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Els serveis que oferim sobre aquest tema són: Normativa
 • Disseny, Implantació i supervisió dels requisits de responsabilitat (Accountability).
 • Privacitat des del disseny (Privacy by design).
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD).
 • Avaluacions d’Impacte (EIPD).
 • Auditories de compliment normatiu
Adequació web / e-commerce En Assempbcn ens encarreguem de realitzar una auditoria del seu web i elaborem els textos legals, la política de privacitat, la política de cookies i l’assessorament en les obligacions derivades de la realització de comerç electrònic.
 • Diagnòstic previ de les obligacions que concerneixen a la seva empresa.
 • Línies d’actuació.
 • Redacció dels Avisos Legals corresponents.
 • Revisió i adequació dels contractes en el marc del comerç electrònic.
Adequació APP El febrer del 2013, les autoritats europees de protecció de dades, van aprovar el primer dictamen que aclareix el marc jurídic aplicable a l’ús d’Apps per a dispositius intel·ligents (denominat Dictamen 2/2013 del Grup de Treball de l’article 29), concloent que resulta de plena aplicació la normativa de protecció de dades per als desenvolupadors d’aplicacions. Totes les aplicacions mòbils, han de tractar les dades dels seus usuaris conforme a a el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). A Assempbcn, sobre la base dels serveis, funcionalitats i dades a tractar dels usuaris finals, ens ocupem que la teva aplicació compleixi amb tots els requisits legals.

Reclamacions de deute i monetaris.
Responsabilitat civil i assegurances.
Processal Immobiliari i Construcció.
Processal Mercantil.

 • Assistència a Plets de Laboral i relacions amb Representants legals dels Treballadors.
 • Reestructuració empresarial.
 • Permisos de treball i residència per a estrangers.
 • Recursos i assistència lletrada.
 • Successions i herència
 • Planificació successora integral.
 • Litigis de testamentària

Matèries que l’entitat vulgui regular internament o externament sota la funció de compliment normatiu, relatives a les següents matèries:

 • Financera: control intern, frau, riscos, suborn, etc.
 • Mercats de valors: MiFID, conflictes d’interessos, reglaments de conducta, abús de mercat, informació privilegiada, etc.
 • Responsabilitat social: RSC, protocols de consells d’administració, normes d’aprovació, govern corporatiu, etc.
 • Laboral: Assetjament, seguretat i salut, medi ambient, pla igualtat, etc.
 • Uns altres: propietat intel·lectual, qualitat i homologacions, prevenció del blanqueig de capitals, etc.
 • Adequació a la LSSICE

Serveis

Hi som per ajudar al seu negoci

Laboral

El departament laboral d’Assempbcn l’ajudarà en la gestió integral dels recursos humans de la seva empresa.

Fiscal​

A Assempbcn, siguin quines siguin les necessitats fiscals de la seva empresa, ens encarregarem íntegrament d’oferir-li solucions.

Comptable

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa.

Jurídic

Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica li pugui derivar.
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?