FISCAL

Funcions del departament fiscal

El nostre equip d’assessoria fiscal està format per economistes i advocats, que recolzats per la seva trajectòria i experiència en l’àrea fiscal i gestió tributària, se centren cada dia en les necessitats específiques de cada tipus de client.

Els serveis que oferim van des de l’assessorament previ a l’inici d’una activitat, passant per l’elaboració i presentació de declaracions, fins a la seva planificació fiscal, a més de resoldre qualsevol qüestió de caràcter fiscal que es puguin plantejar els nostres clients.

En el desenvolupament de l’àrea d’assessoria fiscal, ens basem en el desenvolupament de serveis professionals concrets.

A l’inici de les activitats econòmiques s’origina un conjunt d’obligacions de caràcter fiscal, entre les quals algunes d’elles són de caràcter censal, que són exigides en l’àmbit estatal per a totes les persones o entitats que desenvolupen aquest tipus d’activitats.

Abans de l’inici de la seva activitat, tots els professionals o empreses que vagin a realitzar aquest tipus d’activitats o operacions han de sol·licitar la inscripció en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors. Ja que aquest cens forma part del Cens d’Obligats Tributaris.

L’objectiu de l’Agència Tributària és la recerca o inspecció fiscal de fets de rellevància tributària que no hagin estat declarats o s’hagin declarat incorrectament pels responsables legals.

En cas d’inspecció per part de l’Agència Tributària, el nostre equip de professionals està capacitat per a atendre i representar de manera integral al nostre client durant tot el procediment d’inspecció fiscal i tributària.

Assessoria fiscal i tributària per a Grans Empreses, PIMES, Microempreses i Autònoms

A Assempbcn comptem amb una àmplia cartera de clients pertanyents a diverses àrees. A causa d’això, el nostre equip està especialitzat en els diferents tipus de negoci i activitats que existeixen a escala nacional com a internacional. Oferim un tracte personalitzat a cada client tenint en compte la normativa actual i aplicant en cada cas les novetats fiscals.

Ens ocupem de gestionar el compliment de totes les obligacions tributàries dels nostres clients davant l’Administració Pública.

En aquest cas el nostre equip d’assessorament fiscal duu a terme serveis de confecció i presentació de les declaracions referents a:

  • Impost Valor Afegit (IVA)
  • Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Impost de societats (IS) i els seus respectius pagaments fraccionats
  • Operacions Intracomunitàries
  • Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació (IPSI)
  • Impost de Successions i Donacions (ISD)

A més també pots sol·licitar els nostres serveis per a tot el procediment de preparació en la declaració anual d’operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes realitzades i tota mena de declaracions o resum anual de qualsevol dels impostos subjectes a l’activitat determinada.

En el desenvolupament i marxa habitual d’una activitat econòmica, qualsevol empresari, sigui un professional autònom o bé una societat, pot travessar escenaris de falta de liquiditat per a fer front a les seves obligacions fiscals.

Possiblement t’has preguntat o et preguntis les següents qüestions:

Quins deutes són ajornables i/o fraccionables i quins no ho són? Quins són els terminis per a presentar la sol·licitud d’ajornament i fraccionament i els venciments màxims que l’AEAT està concedint?

Donat aquest cas a Assempbcn, s’analitzarà la possibilitat d’ajornar els impostos o es fraccionaran en venciments mensuals, buscant sempre la millor opció per als nostres clients sempre tenint com a objectiu facilitar-los les seves necessitats.

Un dels objectius d’Assempbcn és la planificació fiscal dels nostres clients. Aquesta planificació es basa en el desenvolupament i anàlisi d’estratègies idònies amb la finalitat d’optimitzar la càrrega fiscal de la seva empresa.

El procés de digitalització i automatització està incrementant la seva presència en tots els sectors empresarials.

Actualment, les societats estan obligades a presentar els seus impostos per internet i a realitzar qualsevol tipus de comunicació amb Hisenda. A causa d’això, a Assempbcn ens encarreguem de tots aquests tràmits telemàtics.

El constrenyiment sorgeix quan un deute fiscal ha vençut i no ha estat pagada en el període voluntari. Si el deute no s’abona dins del termini, l’Administració pot realitzar les actuacions d’embargament i execució dels béns del contribuent.

El nostre equip s’encarregarà de la planificació i control dels deutes i els seus terminis.

Si necessites representació davant l’Administració Tributària en l’àmbit estatal, autonòmic o local, a Assempbcn, comptem amb professionals que estan especialitzats en matèria tributària i legal.

Aquests procediments adquireixen importància amb el compliment dels terminis corresponents en els diferents recursos, així com les conseqüències del seu propi incompliment, tractant de donar la millor resposta a les possibles incidències que puguin arribar a plantejar-se durant la seva tramitació.

Reclamacions i Recursos Contenciós-Administratiu

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Gràcies a l’experiència amb la qual compta el nostre equip, som capaços de detectar si existeix dret a la devolució, per a això s’han de complir amb alguna de les següents circumstàncies:

  • Quan s’hagi realitzat un pagament duplicat en els deutes tributaris o en el pagament de sancions.
  • Quan la quantitat pagada va ser major a l’import a ingressar resultat d’un acte administratiu o d’alguna autoliquidació.
  • Quan el contribuent hagi realitzat pagaments corresponents a deutes o sancions tributàries fos dels terminis de prescripció.
  • Quan és establert per la normativa tributària.

Serveis

Hi som per ajudar al seu negoci

Laboral

El departament laboral d’Assempbcn l’ajudarà en la gestió integral dels recursos humans de la seva empresa.

Fiscal

A Assempbcn, siguin quines siguin les necessitats fiscals de la seva empresa, ens encarregarem íntegrament d’oferir-li solucions.

Comptable

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa.

Jurídic

Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica li pugui derivar.

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?