Política de Privacitat

Política de Privacitat

Política de Privacitat

1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privadesa (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) aplica a totes les dades de caràcter personal que la usuària aportació a Assempbcn, Assessors Empresarials, SL, amb domicili en Carrer Galileu, nº 177-179, 08224, Terrassa, Barcelona (d’ara endavant “Assempbcn”) a través de formularis online. Assempbcn és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

A l’efecte de la present Política de Privadesa, ha d’entendre’s com a “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que Assempbcn ofereix a través de les seves pàgines web. Assempbcn, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privadesa, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privadesa de Assempbcn és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament de Protecció de Dades d’Assempbcn a través de dpd@assempbcn.com davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

Per la present s’informa a l’Usuari que Assempbcn podrà tractar les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis online de Assempbcn, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

(a) Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes i serveis d’Assempbcn.
(b) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis d’Assempbcn incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti.
(c) Realitzar activitats promocionals, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part d’Assempbcn, de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores d’Assempbcn dels següents sectors: formació, Prevenció de Riscos Laborals, Auditories de Comptes i serveis informàtics. Tot això, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.

3.- Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l’execució del contracte de prestació de serveis i dels productes corresponents.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (b) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim d’Assempbcn a posar en el seu coneixement productes o serveis similars als quals hagi adquirit prèviament.

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (c) és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que Assempbcn no hagués sol·licitat el seu consentiment.

L’Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a Assempbcn prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas Assempbcn cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis d’Assempbcn.

4.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

Assempbcn conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservessin les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d’usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’Usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

5.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que Assempbcn ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Assempbcn accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament.

A més de l’anterior, Assempbcn podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili en 675 Ponce de Leon Ocell NE, Suite 5000 Atlanta, GA
30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting i enviament de la newsletter. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .
Pot trobar la certificació aquí.

6.- Quins són els drets dels usuaris?

Assempbcn informa a l’Usuari sobre la possibilitat que li vas agafar d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per Assempbcn.
Dites dretes podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Carrer Galileu nº 177-179, 08224, Terrassa, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia “Protecció de dades/[Assempbcn]” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic dpd@assempbcn.com

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Assempbcn podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.
Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l’Usuari per a la finalitat (a) es basés en l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-se al mateix.

Assempbcn recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

7.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar a qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a Assempbcn per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

8.- A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de Assempbcn no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privadesa l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

9.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

Assempbcn es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per normativa aplicable.

Assempbcn té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord a l’establert per la normativa aplicable.

Assempbcn entitat preocupada per la privadesa, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

10.- Ús de cookies

Nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-ho. Pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la Política de Cookies.

11.- Links

La pàgina web de Assempbcn pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Assempbcn. Per això, Assempbcn no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Assempbcn, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

12.- Modificació de la Política de Privadesa

Assempbcn podrà modificar la seva Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?