COMPTABLE

Funcions del departament comptable

A Assempbcn oferim assessorament comptable per a grans empreses, pimes, microempreses i professionals autònoms o emprenedors.

Avui dia l’entorn en el qual vivim requereix tant a les empreses com als professionals estar actualitzats de manera constant. Contractar a comptables especialitzats és massa costós per a molts negocis, els nostres serveis d’Outsourcing cobreixen les seves necessitats en aquest sentit, li permeten obtenir la informació financera/comptable necessària per a l’administració del seu negoci a un cost inferior al que suposa disposar d’un departament de comptabilitat.

Quant a les activitats professionals, es requereix de manera obligatòria els llibres/registres de:

 • Ingressos
 • Despeses
 • Béns d’inversió
 • Provisió de fons i suplerts

En aquests casos, pren més rellevància l’aspecte fiscal que engloba de manera directa la tributació d’activitats professionals, de forma en què si fos necessari i el client el requerís, podríem confeccionar tota la seva comptabilitat realitzant així un tipus d’assessorament integral.

A Assempbcn analitzem els balanços de situació de cada client, estudiant els resultats de cadascun i, oferint proposades per a la millora de resultats.

Confecció del Llibre Diari, Llibre d’Inventari i Comptes Anuals, Llibre Major i Llibres Auxiliars

El nostre equip de professionals elabora tots els informes necessaris per a una comptabilitat controlada aplicant la normativa vigent.

Per a aprovar els Comptes Anuals, les empreses hauran de reunir-se en una junta de socis per a així aprovar-les. Això succeirà dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici social de la societat i, a continuació, es procedirà al dipòsit dels comptes dins dels trenta dies següents.

Els comptes de cada empresa hauran de presentar-se cada any en el Registre on la societat hagi indicat el seu domicili social.

La no presentació de comptes anuals comporta el tancament de la fulla registral, per la qual cosa no es podran inscriure documents en el Registre.

El nostre suport en aquest cas seria participar en la confecció d’una comptabilitat adequada referent als llibres, el diari d’inventari, llibres de comptes… tal com especifica el Codi de Comerç. A més de solucionar qualsevol classe de consulta de tipus comptable, que s’adaptarà en tot cas a la normativa actual i en paral·lel amb la normativa fiscal, per a poder elabora els impostos que siguin necessaris segons la tributació de la mateixa activitat.

Un grup de societats sorgeix quan una societat ostenti (o pugui fer-ho) directe o indirectament el control sobre una altra o altres societats. Existirà control quan una societat (dominant) tingui relació amb una altra (dependent) en les següents situacions:

 • Posseeixi la majoria dels drets de vot.
 • Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
 • Pugui disposar, en virtut d’acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.
 • Quan hagi seleccionat a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració exclusivament amb els seus vots.

Mitjançant a la conciliació bancària, a Assempbcn aconseguim un control exhaustiu de tots els moviments bancaris dels nostres clients. D’aquesta forma es comparen els valors que l’empresa registra del seu compte corrent o d’estalvis, amb els valors que el banc li subministra mitjançant els extractes bancaris.

El nostre equip de professionals elabora tots els informes necessaris per a una comptabilitat controlada aplicant la normativa vigent.

El nostre equip està especialitzat en diferents sectors empresarials. Això ajuda al fet que comptem amb plans específics per a cadascuna de les empreses segons el sector al qual pertanyin.

Per al seguiment controlat de la comptabilitat, a Assempbcn elaborem “reportings” mensuals perquè els nostres clients coneguin en tot moment la situació de la seva empresa. D’aquesta manera aconseguim bregar amb incidències que puguin sorgir en un període de temps breu.

Elaboració dels assentaments comptables d’acord amb el Pla General Comptable.

Cada any, les persones jurídiques hauran de legalitzar els Llibres de la seva Comptabilitat i presentar els seus Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

És per això que a Assempbcn ens encarreguem d’aquestes obligacions perquè tots els tràmits i terminis es compleixin d’acord amb la normativa.

Confecció del llibre registro de factures expedides, i del llibre registre de factures rebudes

Tots els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit estan obligats a portar els següents llibres:

 • Llibre registre de factures emeses.
 • Llibre registre de factures rebudes.
 • Llibre registre de béns d’inversió.

El nostre equip actualitza les comptabilitats anteriors amb la finalitat de dur a terme un estudi controlat de la comptabilitat dels nostres clients, obtenint així uns resultats útils per a conèixer la situació de l’empresa. D’aquesta forma assessorem els nostres clients amb una major eficàcia deixant de costat els errors que puguin sorgir.

A Assempbcn estem constantment revisant la documentació dels nostres clients per a comprovar que no es trobin irregularitats i tot compleixi la normativa vigent.

Serveis

Hi som per ajudar al seu negoci

Laboral

El departament laboral d’Assempbcn l’ajudarà en la gestió integral dels recursos humans de la seva empresa.

Fiscal​

A Assempbcn, siguin quines siguin les necessitats fiscals de la seva empresa, ens encarregarem íntegrament d’oferir-li solucions.

Comptable

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa.

Jurídic

Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica li pugui derivar.
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?