Novetats legislatives introduïdes en la Llei de Pressupostos Generals de l’any 2021

Novetats legislatives introduïdes en la Llei de Pressupostos Generals de l’any 2021

Les novetats legislatives introduïdes en la Llei de Pressupostos Generals de l’any 2021 són:

TOPALL MÀXIM EN LA BASE DE COTITZACIÓ I BASES MÍNIMES

El topall màxim de la base de cotització, queda fixat, a partir del passat 1 de gener, en la quantia de 4.070,10 euros mensuals.

Les bases mínimes es mantenen en els 950,00 euros bruts mensuals (13.300 anuals).

TIPUS DE COTITZACIÓ

Es mantenen els tipus de cotització que es van aplicar l’any anterior.

INTERÈS LEGAL DELS DINERS I INTERÈS DE DEMORA

El tipus d’interès legal dels diners queda fixat en el 3% i l’interès de demora en el 3,75%.

IPREM

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties: import diari de 18,83 euros, mensual de 564,90 euros i anual de 6778,80 euros.

MORATÒRIA DE PAGAMENTS EN LA QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL

Altres novetats legislatives són: Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms.

S’aplicarà un interès del 0,5% a les quantitats ajornades.

APORTACIONS MÀXIMES AlS PLANS DE PENSIONS

El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals als plans de pensions no podrà excedir de 2.000 euros. Així mateix, aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials.

CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ DUAL UNIVERSITÀRIA

S’introdueix i normatiza el denominat contracte per a la formació dual universitària que es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària.

Seran objecte de desenvolupament reglamentari els aspectes relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat, que es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que s’estableix en conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional.

L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació dual universitària comprendrà totes les contingències protegibles i prestacions, inclòs la desocupació. Així mateix, es tindrà dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE D’ALTRI

Com a novetats legislatives en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte d’altri els empresaris i els treballadors afectats cotitzaran al Règim General únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, segons la normativa reguladora d’aquest Règim, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es, sent a càrrec de l’empresari el 7% i el 2% a càrrec del treballador.

JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE PROPI

En supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi, la cotització especial de solidaritat serà del 9%.

BONIFICACIÓ COTITZACIONS EMPRESES DEL SECTOR TURISME

Aquelles empreses les activitats de les quals s’enquadrin en el sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

RISC DURANT L’EMBARÀS O DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL

En aquells casos en els quals, per raó de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural i com a novetats legislatives , la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà respecte a les quotes reportades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Igualment, tal bonificació serà aplicable, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, en els termes i condicions normativament previstos, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l’acompliment, en una altra diferent, d’un lloc de treball compatible amb l’estat del treballador.

SUSPENSIÓ REDUCCIÓ COTITZACIONS PER DISMINUCIÓ SINISTRALITAT LABORAL

Una altra de les novetats legislatives és que se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a aquelles empreses que hagin disminuït considerablement la sinistralitat laboral prevista en el Reial decret de 2017, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021 i fins que el Govern procedeixi a la reforma de l’al·ludit reial decret.

ÚLTIMA JURISPRUDÈNCIA RESPECTE A la UTILITZACIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS

El Tribunal Suprem ha dictat sentència per la qual estableix que no es poden limitar els contractes laborals dels treballadors en funció de la temporalitat dels contractes mercantils subscrits per les empreses en les contractes.

Fins ara venia admetent que es podia ajustar la durada del contracte per a obra o servei dels treballadors en funció de la durada de la contracta.

La Sala assenyala que els qui ofereixen serveis a tercers desenvolupen la seva activitat essencial a través de la contractació amb aquests i, per tant, resulta il·lògic sostenir que el gruix d’aquella activitat té el caràcter excepcional al qual el contracte per a obra o servei ha d’atendre.

Per tant ja no es podrà contractar treballadors durant el temps limitat que duri la contracta, doncs a la finalització el treballador podrà reclamar com si el seu contracte fos indefinit.

D’altra banda el mateix Tribunal en sentència de 10 de novembre de 2020 dicto sentència que considera que és completament previsible que un treballador coixa vacances o descansi i per tant, la utilització del contracte eventual no és viable en aquests supòsits.

És del tot irregular subscriure contractes eventuals en els quals es reflecteixi com a causa de temporalitat la “Realització de les tasques pròpies de l’oficina”, sense cap altra precisió i no basta una mera i genèrica invocació de la necessitat de cobrir situacions de vacances, llicències i permisos del personal de plantilla, sense major especificació, per a donar cobertura a un contracte eventual.

Foto de Pixabay

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?