Vacances si estic en un ERTO

Vacances si estic en un ERTO

Vacances si estic en un ERTO

Tinc dret a vacances si estic en un ERTO de suspensió de contracte?

Durant la vigència de la suspensió del contracte ERTO, els treballadors no tindran dret a vacances. Les vacances anuals es reduiran segons el nombre de dies de suspensió. Si ocorre un ERTO, les vacances seran cancel·lades. Una vegada que la situació torni a la normalitat, els treballadors podran gaudir de les vacances corresponents sense calcular les vacances acumulades durant el ERTO. L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors estableix que les vacances anuals no seran inferiors a 30 dies naturals, és a dir, 2,5 dies naturals al mes (exceptuant el que està disposat en el conveni col·lectiu aplicable).

Tinc dret a vacances si estic en un ERTO parcial, de reducció de jornada?

En aquest cas, l’import acumulat de les vacances no es modificarà. Els treballadors tenen dret a la mateixa llicència que si no participessin en ERTO. Si les vacances no es fixen a l’inici de la reducció de jornada de ERTO, es pot arribar a un acord general amb el representant dels treballadors, o en cas contrari, s’ha d’arribar a un consens entre l’empresa i el treballador.

No obstant això, el salari durant les vacances es veurà afectat, perquè serà més baix que el salari durant el treball a temps complet, perquè en el procés de reducció de les hores de treball, es reduirà el seu salari anual total (no hem d’oblidar que per a reduir els dies hàbils, el salari també és disminuït).

Què ocorre si els treballadors segueixen en ERTO i no poden gaudir les seves vacances dins de l’any natural?

Les vacances han de prendre’s dins de l’any natural. Si els empleats continuen en ERTO i tenen dies de vacances, la companyia ha de deixar de sol·licitar ERTO durant les vacances perquè puguin gaudir de les seves vides. En aquest cas, han de rebre un salari i l’empresa el paga.

Pot la meva empresa obligar-me a agafar vacances si estic en ERTO?

L’empresa pot aconsellar als treballadors que gaudeixin de les vacances, però no pot imposar-los unilateralment. Les vacances han de recordar-se de mutu acord d’acord amb el conveni col·lectiu del pla anual de vacances aplicable. El dret a gaudir de les vacances està estipulat en l’art. Article 38 del Estatut dels treballadors: almenys 30 dies naturals, i els treballadors han de ser notificats amb almenys dos mesos d’anticipació.

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?