Ajudes al lloguer

Ajudes al lloguer

Requisits arrendataris d’habitatge habitual per a accedir a les ajudes al lloguer. Ordre 378/20, de 30 abril

MESURES QUE JA ES HABIAN APROVAT D’AJUDES Al LLOGUER

El RD 11/20, de 31 de març ja va establir, amb caràcter general, les següents per als arrendaments d’habitatge habitual:

Se suspèn el procediment de desnonament per a llars vulnerables. Situació que haurà de ser acreditada.

Es pot prorrogar el lloguer de l’habitatge habitual fins a sis mesos a partir de 2 mesos després de finalitzat l’estat d’alarma.

Opcions de l’arrendatari davant grans forquilles d’habitatges:

 • Reducció del 50% del lloguer mentre dura l’Estat d’Alarma i fins a 4 mesos més
 • Moratòria en el pagament de la renda mentre dura l’Estat d’Alarma fins a 4 mesos més a pagar en 3 anys.

Opcions de l’arrendatari davant propietaris que no són grans forquilles d’habitatges

 • Sol·licitar moratòria o reducció de rendes
 • Si no hi ha acord, accés a ajudes per a pagament de rendes:
 • Crèdits per a cobrir 6 mensualitats a 6 anys amb pròrroga de 4 anys má
 • Ajuda de fins a 900 € per a pagament de rendes

ARTICULO 9 RD 11/20, EL ANTECENDENTE DE L’ORDRE 378/20, DE 30 ABRIL

El art 9 del R.D 11/20 de 31 de març va establir l’aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per part de l’Estat del finançament a arrendataris en situació e vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió el Covid-19.

L’Ordre 378/20 de 30 d’abril desenvolupa aquest article en regular els requisits necessaris per a accedir a aquesta línia d’avals i les condicions en què els mateixos podran atorgar-se.

REQUISITS OBJECTIUS PER A AJUDES Al LLOGUER

 • Arrendatari d’habitatge habitual
 • Resident a Espanya
 • Amb contracte d’arrendament en vigor
 • Subscrit a l’empara de la Llei 29/94
 • Que es trobi en situació de vulnerabilitat

REQUISITS ECONÒMICS

 • L’arrendatari o algun membre de la seva unitat familiar hagin vist reduïts els seus ingressos a conseqüència de la crisi del Covid-19 (i.e: situació e desocupació, afectat per ERTE, reducció jornada per necessitat de prestar cures, cessi activitat si és autònom o reducció ingressos per qualsevol altra circumstància acreditable vinculada a la crisi del Covid-19)
 • El conjunt dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no sigui igual o superior a 5 vegades IPREM/mensual (és a dir, 2.743 €)
 • El lloguer més els subministraments (electricitat, gas, gasoil calefacció, aigua, telèfon mòbil i fix i quota Comunitat Propietaris) que paga l’arrendatari siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • L’arrendatari o algun membre unitat familiar no siguin propietaris o usufructuaris d’un altre habitatge a Espanya excepte si:
  • només es té dret sobre una part alíquota de la finca rebuda per herència.
  • no es pot disposar de la finca per ser separat/divorciat, per inaccessibilitat a l’habitatge per discapacitat o per qualsevol altre motiu aliena la voluntat de l’arrendatari.

MANERA D’ACREDITAR-HO

 1. Reducció ingressos:
  1. Desocupació: certificat entitat gestora, amb quantia mensual de la desocupació.
  2. Cessi activitat: certificat AEAT de cessament activitat
 2. Persones que resideixen en l’habitatge (unitat familiar):
  1. Lliuro família
  2. Certificat parella de fet
  3. Certificat padró habitants
 3. Propietats:
  1. Certificat cadastre
  2. Nota simple R.P
 4. Declaració responsable:
  1. Segons model Annex 1 Ordre 378/20

ON, COM I QUAN SOL·LICITAR-HO

 • En entitats de crèdit que col·laborin amb l’ICO
 • La sol·licitud ha d’anar signada per tots els titulars del contracte d’arrendament.
 • Es formalitza un contracte de préstec entre el banc i l’arrendatari
 • L’import finançat es paga directament a l’arrendador, no a l’arrendatari.
 • S’ha de sol·licitar abans del 30/09/20 (prorrogable fins al 30/11/2020) i s’ha de formalitzar abans del 31/10/20 (prorrogable fins al 31/12/20)


FINANCIACIÓ

Fins al 100% de la mensualitat de renda, durant 6 mesos, amb un màxim total de 5.400 € (equivalent a 6 mensualitats de 900 €/mes)

 • Pot aplicar-se des de la renda d’abril o posterior i fins a un màxim dels 6 mesos posteriors a la signatura del préstec o, en el seu cas, fins a la finalització del contracte, si es produeix abans.
 • El finançament no reportarà per a l’arrendatari interessos ni despeses, que són assumits per l’Estat.
 • El préstec es pot amortitzar fins i tot en un termini de 6 anys, prorrogable 4 anys més si se sol·licita després dels 3 primers anys i abans de 6 mesos de la finalització del termini inicialment pactat, sempre que persisteixi la situació de vulnerabilitat.
 • Possibilitat pactar manca en el pagament de les quotes durant 6 mesos.
 • Possibilitat cancel·lació anticipada sense cost.
 • Límit subvenció: 1.200 milions d’euros per a arrendaments i 112 milions d’euros per a despeses i interessos.
 • Si la informació facilitada per l’arrendatari no s’adequa a la realitat, s’haurà de reintegrar no sols el préstecs sinó també els seus interessos i despeses.
 • Compatible amb altres ajudes o subvencions a l’habitatge.

Font: BOE

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?