Ajudes al lloguer

Ajudes al lloguer

Requisits arrendataris d’habitatge habitual per a accedir a les ajudes al lloguer. Ordre 378/20, de 30 abril

MESURES QUE JA ES HABIAN APROVAT D’AJUDES Al LLOGUER

El RD 11/20, de 31 de març ja va establir, amb caràcter general, les següents per als arrendaments d’habitatge habitual:

Se suspèn el procediment de desnonament per a llars vulnerables. Situació que haurà de ser acreditada.

Es pot prorrogar el lloguer de l’habitatge habitual fins a sis mesos a partir de 2 mesos després de finalitzat l’estat d’alarma.

Opcions de l’arrendatari davant grans forquilles d’habitatges:

 • Reducció del 50% del lloguer mentre dura l’Estat d’Alarma i fins a 4 mesos més
 • Moratòria en el pagament de la renda mentre dura l’Estat d’Alarma fins a 4 mesos més a pagar en 3 anys.

Opcions de l’arrendatari davant propietaris que no són grans forquilles d’habitatges

 • Sol·licitar moratòria o reducció de rendes
 • Si no hi ha acord, accés a ajudes per a pagament de rendes:
 • Crèdits per a cobrir 6 mensualitats a 6 anys amb pròrroga de 4 anys má
 • Ajuda de fins a 900 € per a pagament de rendes

ARTICULO 9 RD 11/20, EL ANTECENDENTE DE L’ORDRE 378/20, DE 30 ABRIL

El art 9 del R.D 11/20 de 31 de març va establir l’aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per part de l’Estat del finançament a arrendataris en situació e vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió el Covid-19.

L’Ordre 378/20 de 30 d’abril desenvolupa aquest article en regular els requisits necessaris per a accedir a aquesta línia d’avals i les condicions en què els mateixos podran atorgar-se.

REQUISITS OBJECTIUS PER A AJUDES Al LLOGUER

 • Arrendatari d’habitatge habitual
 • Resident a Espanya
 • Amb contracte d’arrendament en vigor
 • Subscrit a l’empara de la Llei 29/94
 • Que es trobi en situació de vulnerabilitat

REQUISITS ECONÒMICS

 • L’arrendatari o algun membre de la seva unitat familiar hagin vist reduïts els seus ingressos a conseqüència de la crisi del Covid-19 (i.e: situació e desocupació, afectat per ERTE, reducció jornada per necessitat de prestar cures, cessi activitat si és autònom o reducció ingressos per qualsevol altra circumstància acreditable vinculada a la crisi del Covid-19)
 • El conjunt dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no sigui igual o superior a 5 vegades IPREM/mensual (és a dir, 2.743 €)
 • El lloguer més els subministraments (electricitat, gas, gasoil calefacció, aigua, telèfon mòbil i fix i quota Comunitat Propietaris) que paga l’arrendatari siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • L’arrendatari o algun membre unitat familiar no siguin propietaris o usufructuaris d’un altre habitatge a Espanya excepte si:
  • només es té dret sobre una part alíquota de la finca rebuda per herència.
  • no es pot disposar de la finca per ser separat/divorciat, per inaccessibilitat a l’habitatge per discapacitat o per qualsevol altre motiu aliena la voluntat de l’arrendatari.

MANERA D’ACREDITAR-HO

 1. Reducció ingressos:
  1. Desocupació: certificat entitat gestora, amb quantia mensual de la desocupació.
  2. Cessi activitat: certificat AEAT de cessament activitat
 2. Persones que resideixen en l’habitatge (unitat familiar):
  1. Lliuro família
  2. Certificat parella de fet
  3. Certificat padró habitants
 3. Propietats:
  1. Certificat cadastre
  2. Nota simple R.P
 4. Declaració responsable:
  1. Segons model Annex 1 Ordre 378/20

ON, COM I QUAN SOL·LICITAR-HO

 • En entitats de crèdit que col·laborin amb l’ICO
 • La sol·licitud ha d’anar signada per tots els titulars del contracte d’arrendament.
 • Es formalitza un contracte de préstec entre el banc i l’arrendatari
 • L’import finançat es paga directament a l’arrendador, no a l’arrendatari.
 • S’ha de sol·licitar abans del 30/09/20 (prorrogable fins al 30/11/2020) i s’ha de formalitzar abans del 31/10/20 (prorrogable fins al 31/12/20)


FINANCIACIÓ

Fins al 100% de la mensualitat de renda, durant 6 mesos, amb un màxim total de 5.400 € (equivalent a 6 mensualitats de 900 €/mes)

 • Pot aplicar-se des de la renda d’abril o posterior i fins a un màxim dels 6 mesos posteriors a la signatura del préstec o, en el seu cas, fins a la finalització del contracte, si es produeix abans.
 • El finançament no reportarà per a l’arrendatari interessos ni despeses, que són assumits per l’Estat.
 • El préstec es pot amortitzar fins i tot en un termini de 6 anys, prorrogable 4 anys més si se sol·licita després dels 3 primers anys i abans de 6 mesos de la finalització del termini inicialment pactat, sempre que persisteixi la situació de vulnerabilitat.
 • Possibilitat pactar manca en el pagament de les quotes durant 6 mesos.
 • Possibilitat cancel·lació anticipada sense cost.
 • Límit subvenció: 1.200 milions d’euros per a arrendaments i 112 milions d’euros per a despeses i interessos.
 • Si la informació facilitada per l’arrendatari no s’adequa a la realitat, s’haurà de reintegrar no sols el préstecs sinó també els seus interessos i despeses.
 • Compatible amb altres ajudes o subvencions a l’habitatge.

Font: BOE

firmar una hipoteca

Firmar una hipoteca

¿Qué hay que saber antes de firmar una hipoteca? Contratar una hipoteca puede crear mucha incertidumbre, si tratamos de la primera vivienda, aún más. La

Leer más »
Obrir - Abrir
1
Necessites ajuda? - Podemos ayudarte?
Hola,
podemos ayudarte? Què necessites?
Dinos tu nombre, por favor, para poder dirigirnos.