Mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, reactivació economia i protecció dels treballadors autònoms

Mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, reactivació economia i protecció dels treballadors autònoms

Mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, reactivació economia i protecció dels treballadors autònoms

Resum

ASPECTES RELLEVANTS

 • Totes les prestacions requereixen una nova sol·licitud.

Excepcions:

  • L’exempció de quotes de l’article 5, a càrrec de la TGSS.
  • Els treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació per suspensió total de tota activitat a data 31/05/2021 per resolució de l’autoritat competent.
 • S’estableix el termini de 21 dies naturals per a presentar les sol·licituds (el dia 21/06 és un dilluns, per la qual cosa, excepte festes locals concretes, finalitza el termini aquest dia). Les sol·licituds presentades a partir del 22 de juny passen a cobrar el primer dia del mes següent a la sol·licitud.

RESUM CONTINGUT ARTICULAT

Article 5: Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que es disposa en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

 • Ho reconeixerà la TGSS, les mútues no intervenen.
 • Exenció regressiva de les quotes (de juny a setembre). Els percentatges són els següents:
  • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
  • 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
  • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
  • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre
 • Podran accedir a aquesta exoneració:
  • S’exigeix haver cobrat els articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021. Inclou l’afegitó “vinguessin percebent a 31 de maig”, entenem que no se serà restrictiu, encara que competeix a la TGSS.
  • Els que haguessin percebut la prestació de l’article 6 del present RD-llei, a partir de la finalització de l’exoneració a la qual es refereix l’apartat 4 d’aquest article.
 • És incompatible amb la percepció de qualsevol prestació TAST Covid (articles 6, 7, 8 i 9 RD-llei 11/2021). Si demanen alguna de les citades prestacions econòmiques no podran beneficiar-se d’aquesta exempció).
 • La pèrdua del dret a les prestacions de l’article 6 i 7 del RD-llei 2/2021, donarà lloc a la revisió d’ofici (per part de la TGSS) d’aquestes exeenciones. Això suposa que un recobrament per part nostra de les citades prestacions (per indegudes), impliqui també la pèrdua de l’exempció.

Article 6. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19

 • És pràcticament un calc de l’anterior regulada en l’RD-llei 30/2020 i 2/2021.
 • La quantitat a percebre:
  • Norma general: 70% de la base de cotització mínima de l’activitat (anteriorment era del 50%), amb caràcter general (no importa ja ser família nombrosa)
  • Particularitat: Si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a aquesta prestació, la quantia passa a ser del 40% de la base de cotització mínima de l’activitat.
 • Per a les activitats que seguissin suspeses a 31/05/2021, s’estableix un règim transitori. Així:
  • Si ja s’estava percebent la prestació, es continuarà cobrant. No és necessari nova sol·licitud.
  • Si no s’havia sol·licitat, ho poden sol·licitar ara i, si ho presenten abans del 21/06, tindrà efecte 1/06. Fora del citat termini, cobraran a partir del primer dia del mes següent. Requereix nova sol·licitud.
 • L’exoneració de les quotes és fins a l’últim dia del mes següent en què s’hagi aixecat la suspensió o, fins al 30/09/2021 si aquesta última fos anterior.
 • S’exigeix que el treballador autònom estigui en alta en la TGSS 30 dies naturals abans de la resolució i, en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan aquesta s’hagués decretat amb anterioritat al 1/06/2021.

Article 7. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi

 • Estableix dos supòsits:
  • Pròrroga: Per als supòsits en què s’hagués estat cobrant la prestació de l’article 7 del RD-llei 2/2021 fins a 31/05/2021. Requereix nova sol·licitud.
  • Nova sol·licitud: Per a aquells que no haguessin estat cobrant la prestació de l’article 7 fins al 31/05/2021 o no l’haguessin sol·licitat mai. Requereix nova sol·licitud.
 • Exigències d’accés:
  • Pròrroga: Han de tenir la cobertura de cessament + manca de 12 mesos immediatament anteriors + tenir mesos cotitzats de cessament pendents de consumir (encara que només els quedi un mes de cessament per consumir, percebran la prestació fins al 30/09/2021).
  • Nova sol·licitud: Han de tenir la cobertura de cessament + manca de 12 mesos immediatament anteriors + tenir 4 mesos de cessament pendents de consumir.
 • Igual que en les regulacions anteriors, paguem la prestació més el percentatge de cotització corresponent a Contingència Comuna (28,30%).
 • Quantitat a percebre:
  • Norma general: el 70% de la base de cotització mitjana dels últims 12 mesos (recordar que hi ha topalls mínims i màxims respecte a les quantitats a abonar)
  • Pluriactivitat: 50% de la base mínima de cotització (no es té en compte la base de societaris ni increments de bases)
 • La reducció de la facturació exigida és del 50% entre el 2n. i 3er. Trimestre del 2021 comparant-ho amb el 2n. i 3er. Trimestre del 2019.

Aspectes a tenir en compte:

  • Per al càlcul de la reducció s’ha d’haver estat d’alta en algun moment del 2n. i 3er. Trimestre 2019.
  • Per al càlcul de la reducció d’ingressos, es tindrà en compte el període en alta en el 2n. i 3er. Trimestre del 2019 i es compararà amb el 2n i 3er Trimestre de 2021.
 • Respecte als rendiments nets, s’estableix que no poden ser superiors a 7.980€ entre el 2n. i 3er. Trimestre del 2021.
 • Compatibilitats i incompatibilitats, les mateixes que en l’RD-llei 2/2021.si no es reuneixen els requisits de l’article 7 d’aquest RD-llei, podrà accedir-se a la prestació de l’article 8, sempre que s’hagi cobrat les prestacions dels articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021 fins al 31/05/2021. Si no és així, haurà de denegar-se la sol·licitud.

Article 8. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest reial decret llei.

 • Per a accedir a aquesta prestació:
  • No has de poder accedir a la prestació de l’article 7 d’aquest RD-llei .
  • S’ha d’haver estat cobrant les prestacions dels articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021, fins al 31/05/2021.
 • S’exigeix que el treballador autònom estigui en alta en la TGSS des d’abans del 1/04/2020, de manera ininterrompuda.
 • A diferència de les regulacions anteriors, en aquesta ocasió paguem la prestació i, a més, el percentatge de cotització corresponent a Contingència Comuna (28,30%).
 • Quantitat a percebre:
  • Norma general: 50% de la base de cotització mínima de l’activitat (no es té en compte la base de societaris ni increments de bases).
  • Particularitat: Dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació, la quantia passa a ser del 40% de la base de cotització mínima de l’activitat.
 • Requisits econòmics:
  • Rendiments nets computables fiscalment inferiors a 6.650€ entre el 2n i 3er. Trimestre del 2021.
  • Que els ingressos computables fiscalment del 2n i 3er. Trimestre 2021 siguin inferiors al 1r Trimestre 2020.
 • Aspectes a tenir en compte:
  • Per al càlcul de la reducció s’ha d’haver estat d’alta en algun moment del 1r Trimestre 2020.
  • Per al càlcul de la reducció d’ingressos, es tindrà en compte el període en alta en el primer Trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el 2n i 3er Trimestre de 2021 en la mateixa proporció.
  • Respecte a les incompatibilitats hi ha un canvi respecte la regulació anterior:
  • No pot realitzar-se treball per compte d’altri.

Article 9. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada.

 • Igual que en la regulació anterior, ha de tramitar-se la sol·licitud amb l’última mútua en l’hagués estat d’alta o amb la qual estigui d’alta.
 • No és obligatori que el treballador autònom estigui d’alta en TGSS.
 • El període actiu en RETA/REMAR ha de ser de mínim 4 mesos i màxim 7 en els anys 2018 i 2019. Mínim, 2 mesos han de ser entre juny i setembre de tots dos anys.
 • No pot haver-se estat d’alta com a treballador per compte d’altri més de 120 dies al llarg de 2018 i 2019.El període de no alta per compte d’altri de més de 60 dies es trasllada al 2n. i 3er. Trimestre de 2021.
 • Quantitat a percebre: 70% de la base de cotització mínima de l’activitat
 • El treballador autònom està exonerat de cotitzar.

Imatge de Steve Buissinne A Pixabay

firmar una hipoteca

Firmar una hipoteca

¿Qué hay que saber antes de firmar una hipoteca? Contratar una hipoteca puede crear mucha incertidumbre, si tratamos de la primera vivienda, aún más. La

Leer más »
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?