Tarifa plana per a autònoms societaris

Tarifa plana per a autònoms societaris

Tarifa plana per a autònoms societaris

Els autònoms societaris podran acollir-se a la bonificació en la quota a la Seguretat Social des del començament de la seva activitat. Existien diverses sentències pronunciades en aquest sentit, però ha estat la sentència 3887/2019 emesa per un Recurs de Cassació, al desembre de 2019, per la Sala del Contenciós de l’Alt Tribunal, la que ha marcat un abans i un després per als autònoms societaris. En ella, es reconeix a una treballadora per compte propi, propietària d’una S.L.O. el dret a accedir a la Tarifa Plana.

És per això, la Seguretat Social ha canviat de criteri respecte als treballadors autònoms societaris per a accedir a la Tarifa plana, com qualsevol altre treballador per compte propi. Les denegacions d’aquesta ajuda s’han anat succeint una vegada i una altra entre tots els autònoms que intentaven accedir a aquesta mesura i, en moltes ocasions, els tribunals els donaven la raó quan reclamaven.

Així mateix, tal com reconeix la Tresoreria “en existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que es disposa -el dret dels autònoms societaris a accedir a la bonificació- procedeix modificar el criteri que ha vingut mantenint la Tresoreria General, de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes acollir-se als beneficis en la cotització prevists per l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom“.

Així doncs, la tarifa plana per a autònoms societaris la podrà demanar qualsevol autònom societari que compleixi els requisits i podrà tenir dret:

1.- A partir d’ara, els societaris que sol·licitin la Tarifa Plana tindran reconeguda la bonificació.

2.- Els que haguessin formulat reclamació sobre aquesta qüestió i estiguin pendents de resoldre.

3.- Aquelles resolucions que siguin fermes, “perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria“, només procedirà revisió i reconeixement si s’insta expressament pels interessats, la tramitació i la resolució dels quals, correspondrà a l’òrgan que va dictar l’acte originari”. Per tant, qualsevol al qual se li hagi denegat podrà sol·licitar de nou el seu accés.

Per tant, caldria:

1. Presentar un escrit davant la Tresoreria sol·licitant la devolució dels pagaments indeguts per no aplicació de la Tarifa Plana. L’Administració té un termini de sis mesos per a resoldre la petició.

2. Si li deneguen aquesta devolució, l’amo de la societat haurà de presentar un recurs d’alçada. La Seguretat Social té un termini de tres mesos per a contestar.

3. Si la Tresoreria no resol el recurs d’alçada, haurà de presentar-se recurs per la via judicial del Contenciós-Administratiu.

 

Imatge de Alyibel Colmenares a Pixabay

Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?