INFORMACIÓ SOBRE EL COVID-19

Informació per a les entitats financeres adherides al Codi de Bones Pràctiques amb finançament ICO en relació a l’efecte de la Covid-19.

El Codi de Bones Pràctiques regula el marc de renegociació d’operacions d’aquells clients amb finançament avalat (ICO COVID, CERSA i CESCE) i que està previst en l’RDL 5/2021.

Permet als deutors flexibilitzar les condicions del finançament avalat per a ajustar-les millor a la seva capacitat de pagament i maximitzar així les seves possibilitats de recuperació.

Tots els autònoms o persones jurídiques que tinguin formalitzada una operació amb finançament avalat (ICO COVID, CERSA i CESCE) i que prevegin dificultats en el compliment de les seves obligacions, podran beneficiar-se el CBP.

Requisits obligatoris per a poder acollir-se al CBP

  • Estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
  • No haver estat condemnat per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
  • No tenir impagaments de més de 90 dies en cap operació de finançament vigent, incloent l’operació avalada per l’ICO (aquest requisit no s’aplica en cas d’acollir-se a la reducció de capital).
  • No figurar en mora CIRBE (aquest requisit no s’aplica per a la reducció de capital).
  • No haver presentat concurs de creditors.
  • L’operació ha d’estar signada abans del 13 de març de 2021.
  • S’ha de complir amb els límits d’Ajudes d’Estat de la UE, segons els quals l’empresa no estava en crisi a 31/12/19 (excepte per a les pimes que tinguin menys de 49 empleats i menys de 10 milions de facturació). Si ets un autònom o microempreses, has de demostrar addicionalment que no has rebut ajudes de salvament ni reestructuració.
  • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i/o la Seguretat Social. Tampoc per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública.
  • La residència fiscal de l’empresa no ha de ser en un paradís fiscal.

Terminis

Les sol·licituds d’extensions de termini, mancances i conversió a préstec participatiu han de presentar-se abans del 15/10/2021, encara que les sol·licituds de petició de reducció de capital es podran sol·licitar durant tot el 2022.

A continuació els facilitem informació de la qual disposem i varies notícies d’actualitat. Esperem que se’ls sigui d’utilitat.