Una segona oportunitat per als empresaris

Adopció de noves normes sobre insolvència de les empreses.

La UE dóna una segona oportunitat als empresaris insolvents que gaudeixin de bona reputació, i facilita que les empreses viables amb dificultats financeres accedeixin des d’una fase primerenca als marcs de reestructuració preventiva per a evitar la insolvència.

El Consell ha adoptat avui formalment la Directiva sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i reestructuració. Amb aquesta decisió es posa fi al procés legislatiu.

L’objectiu general de la Directiva és reduir els obstacles més importants a la lliure circulació de capitals derivats de les diferències entre els Estats membres en matèria de marcs d’insolvència i de reestructuració i millorar a la UE la cultura del rescat basada en el principi de la segona oportunitat. Les noves normes també tenen per objectiu reduir la quantitat de préstecs no productius en els balanços financers dels bancs i evitar l’acumulació d’aquests préstecs en un futur. En aquesta obstinació, la proposta pretén establir un equilibri adequat entre els interessos del deutor i els del creditor.

Entre els principals elements de les noves normes s’inclouen:

  • Alerta primerenca i accés a la informació per a ajudar els deutors a detectar les circumstàncies que puguin provocar una insolvència i advertir-los de la necessitat d’actuar ràpidament.
  • Marcos de reestructuració preventiva: els deutors tindran accés a un marc de reestructuració preventiva que els permeti reestructurar, amb la finalitat d’evitar la insolvència i garantir la seva viabilitat, protegint així l’ocupació i l’activitat empresarial. Aquests marcs podran estar disponibles a petició dels creditors i dels representants dels treballadors.
  • Facilitació de les negociacions sobre els plans de reestructuració preventiva amb el nomenament, en determinats casos, d’un administrador en matèria de reestructuració que ajudi a elaborar el pla.
  • Plans de reestructuració: les noves normes preveuen una sèrie d’elements que han de formar part del pla, entre ells, una descripció de la situació econòmica, esment de les parts afectades i les seves categories o les condicions dels plans.
  • Suspensió de les execucions singulars: els deutors podran gaudir d’una suspensió de les execucions singulars per a afavorir les negociacions d’un pla de reestructuració en un marc de reestructuració preventiva. La durada inicial màxima d’una suspensió d’execucions singulars no superarà quatre mesos.
  • Exoneració de deutes: els empresaris sobreendeudados tindran accés almenys a un procediment que pugui desembocar en la plena exoneració de deutes en un termini no superior a tres anys, conformement a les condicions establertes en la Directiva.

Següents etapes

Amb aquesta votació formal es posa fi al procés legislatiu. La Directiva se signarà formalment i, a continuació, es publicarà en el Diari Oficial. Els Estats membres tindran dos anys (des de la publicació en el DO) per a aplicar les noves disposicions. No obstant això, en casos degudament justificats, podran sol·licitar a la Comissió un any addicional per a la seva aplicació.

Antecedents

La Comissió va presentar la seva proposta el 22 de novembre de 2016. Les noves normes complementen el Reglament sobre insolvència de 2015, que se centra en resoldre els conflictes de competència i legislatius en el marc de procediments d’insolvència transfronterers, i garanteix el reconeixement de sentències relacionades amb la insolvència en tota la Unió.

El Parlament Europeu va procedir a la votació formal de la Directiva el 28 de març de 2019.

Font original del contingut: Consell de la Unió Europea