Resum dels Aspectes Fiscals del LPGE pel 2016

1.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • S’eleva a 1.500 euros el límit màxim de deducció aplicable per cosines satisfetes a assegurances de malaltia a l’efecte de calcular el rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa, així com l’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les cosines satisfetes per l’ocupador a assegurances de malaltia del treballador, quan la persona objecto de tal cobertura sigui una persona amb discapacitat.
  • Amb caràcter transitori per als exercicis 2016 i 2017 s’augmenta, respecte a les inicialment previstes per a aquests exercicis, la quantia de determinades magnituds la superació de les quals implica l’exclusió del Règim d’Estimació Objectiva, més conegut com a sistema de “Mòduls”. En particular, s’eleven per a aquests exercicis els límits relatius als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats i per volum de compres: 250.000,00 euros (volum de rendiments íntegres i volum de compres) i 125.000,00 euros (expedició de factures a empresaris o professionals); abans 150.000,00 euros i 75.000,00 euros, respectivament.

2.- Impost de societats.

  • S’introdueix una modificació en la forma de càlcul de l’incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, la internacionalment denominada “*patent *box”, amb l’objecte d’adaptar-la als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’OCDE.
  • S’estableix la conversió de determinats actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària quan es produeixin determinades circumstàncies. Es preveuen ara noves condicions perquè els actius per impost diferit generats a partir de l’entrada en vigor de la Llei puguin adquirir el dret a la conversió. Així mateix, els actius per impost diferit generats amb anterioritat que no satisfacin les noves condicions podran mantenir el dret a la conversió, encara que para això estaran obligats al pagament d’una prestació patrimonial.

3.- Impost sobre el Patrimoni.

  • Es prorroga la seva vigència pel 2016.

4.- Impost sobre el Valor Afegit.

  • S’introdueixen modificacions tècniques en determinades exempcions per aconseguir una millor adequació de la regulació interna a la normativa comunitària.
  • D’acord amb l’al·ludit règim transitori concernent als límits per a l’aplicació del mètode d’Estimació Objectiva – Mòduls – en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els exercicis 2016 i 2017, s’incorpora un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió dels règims especials en l’Impost sobre el Valor Afegit vinculats amb l’esmentat mètode per a ingressos i compres de béns i serveis en 250.000,00 euros, respectivament, enfront dels 150.000,00 euros establerts fins a 2015.
    Les societats civils que a partir de 2016 passin a tenir la condició de contribuents en l’Impost de societats cessaran en el Règim Especial de Recàrrec d’Equivalència del. I.V. A.

Poden descarregar el document fent clic aquí