RDL 2/2021: pròrroga dels ERTES i prestació extraordinària

La norma pretén reforçar i consolidar les mesures socials en la defensa de l’ocupació adoptades per la pandèmia

El pasat dia 27 de gener de 2021 s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el RDL 2/2021, que prorroga els ERTES, amb caràcter general, fins al 31 de maig. L’objectiu de la norma és reforçar i consolidar les mesures socials en la defensa de l’ocupació adoptades per la pandèmia, i algunes prorrogades per l’agreujament de la crisi sanitària.

Aquestes són les principals claus del RDL 2/2021:

Pròrroga dels ERTES per força major

Es prorroguen automàticament els ERTES de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major vigents fins al 31 de maig de 2021. Es refereix als expedients regulats en l’art. 22 RDL 8/2020.
Aquesta mesura, juntament amb la protecció de nous col·lectius, que es detallen més a baix, donarà cobertura especial a 50.000 treballadors més, segons fonts governamentals.

ERTES per impediment del desenvolupament de la seva activitat

S’entenen prorrogats els ERTES per impediment en el desenvolupament de l’activitat autoritzats sobre la base del que es disposa en l’apartat 2 de la disp. adic. 1a RDL 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci. No obstant això, des de l’1 de febrer i fins al 31 de maig, resultaran aplicables a aquests expedients els percentatges d’exoneració aplicables a aquesta classe d’expedients sobre la base del RDL 30/2020.

Així, es manté fins al 31 de maig la mateixa estructura d’aquests ERTES per impediment, fixada per l’art. 2.1 RDL 30/2020, per a empreses i entitats que veiessin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària. La seva durada queda restringida a les citades mesures d’impediment. Es beneficiaran dels percentatges d’exoneració prevists en aquesta norma, durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021.

No és necessari sol·licitar un nou expedient (ni fer cap comunicació al SEPE): bastarà amb remetre una comunicació a l’Autoritat laboral i als treballadors.

ERTES per limitacions d’activitat

També es mantenen els ERTES per limitació del desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles (art. 2.2 RDL 30/2020). La pròrroga és automàtica. S’acompanyen de percentatges d’exoneració específics des de l’1 de febrer:

 • Respecte dels treballadors amb activitats suspeses (i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió): exempció de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 201, del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa tingués menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • En la mateixa situació, però en empreses amb 50 o més treballadors o assimilats a 29 de febrer de 2020: exempció dels mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.

Igual que els ERTES per impediment, no és necessari sol·licitar un nou expedient (ni realitzar comunicació al SEPE): bastarà amb remetre una comunicació a l’Autoritat laboral i als treballadors.

ERTES per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció associades al COVID-19

Els ERTES per causes ETOP associades al COVID-19 iniciats després de l’entrada en vigor del RDL 2/2021 i fins al 31 de maig de 2021, continuaran beneficiant-se de les previsions de l’art. 3 RDL 30/2020 fins al 31 de maig. Així mateix, als ERTES iniciats abans d’aquesta entrada en vigor, els serà aplicable l’art. 3.4 del citat RDL 30/2020 (és a dir, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta: no obstant això, cabrà la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència del RDL 30/2020, sempre que s’aconsegueixi acord per a això en el període de consultes).

Recordem que, segons la normativa, la tramitació d’aquests expedients pot iniciar-se mentre estigui vigent un ERTO per força major (veure clau 1).

Quan l’ERTO per causes ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes d’aquell es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.

Empreses amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa d’activitat

La norma continua amb l’atenció a l’impacte de la crisi en empreses de determinats sectors, concretament els afectats per una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat: organitzacions amb ERTES l’activitat de les quals es classifiqui a determinats codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), descrits en un Annex a la norma.

L’RDL 2/2021 incrementa en tres els sectors protegits, respecte de la normativa anterior:

 • Càmpings i aparcaments de caravanes.
 • Llocs de lloguer de mitjans de navegació.
 • Activitats de manteniment físic.

D’altra banda, surten d’aquesta cobertura els sectors de fabricació de catifes, l’estiratge en fred i la fabricació d’instruments musicals.

El llistat inclou a les empreses que entre abril i desembre de 2020 no hagin recuperat un 70% de la seva activitat i no tinguessin més d’un 15% d’empleats en ERTO.

Els expedients es prorroguen fins al 31 de maig de 2021.

Empreses dependents o integrants de la cadena de valor

Es manté l’extensió de les exoneracions i la pròrroga automàtica dels ERTES a les empreses el negoci de les quals depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses incloses en la relació d’activitats de la CNAE (veure clau 5), o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

S’estén la protecció a les empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat o transitin, en el període comprès entre l’1 de febrer i 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major a un per causes ETOP.

S’entén per empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les citades empreses aquelles la facturació de les quals, durant l’exercici 2019, s’hagi generat, almenys en un 50%, en operacions realitzades de manera directa amb les empreses incloses en l’Annex, així com aquelles l’activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per aquelles.

Empreses exonerades entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021

S’exonera de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta (en els períodes i percentatges assenyalats en la clau 8), entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021:

 • Empreses a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO vigent per causes ex art. 22 RDL 8/2020 (clavi 1), de sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat (clavi 5).
 • Empreses amb ERTO per causes ETOP que transitin des d’un ERTO per força major (veure clau 4) entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021.
 • Empreses a les quals es refereixen les lletres b) (transició des d’ERTO per força major a causes ETOP) i c) (ERTES per causes ETOP) de la disp. adic. 1a RDL 2/2021, que haguessin tingut dret a les exempcions regulades en aquest precepte, i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09– previstos en l’Annex en el moment de la seva entrada en vigor.
 • Empreses a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO per força major, el negoci de la qual depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.
 • S’afegeixen les empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor (clavi 6), transitin des d’un ERTO per força major a un per causes ETOP.

Treballadors afectats, percentatges i condicions de les exoneracioones (1 de febrer-31 de maig de 2021)

S’exonera a les empreses beneficiàries del RDL citades en la clau anterior, durant el citdo període, respecte de:

 • El 85% de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

Compromís de salvaguarda de l’ocupació

Es mantenen vigents els compromisos de manteniment de l’ocupació previstos en la normativa, de manera que:

 • Els compromisos de manteniment de l’ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en l’RDL 8/2020, en l’art. 6 RDL 24/2020 i l’RDL 30/2020, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis recollits en aquestes.
 • Les empreses que rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, queden compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació, en els mateixos termes que la normativa anterior.
 • Si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirida, l’inici del nou període previst es produirà quan aquell hagués acabat.

Pròrroga de la “prohibició” d’acomiadar i protecció dels contractes temporals

Es prorroga l’art. 2 RDL 9/2020, de manera que es manté fins al 31 de maig de 2021, la denominada “prohibició” d’acomiadar. Recordem que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els arts. 22 i 23 RDL 8/2020 no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

Així mateix, es prorroga l’art. 5 RDL 9/2020, i amb això el següent: la suspensió dels contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) per ERTO suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada dels contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cada modalitat, respecte de les persones afectades.

Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació: “comptador a zero”

Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en el ar. 8 RDL 30/2020 seran aplicable fins al 31 de maig de 2021, tant per a les persones afectades pels ERTES als quals es refereix aquesta norma com a les dels ERTES ex RDL 2/2021, amb aquestes particularitats:

 • La mesura del “comptador a zero” en el còmput de l’atur es mantindrà vigent en els termes de l’art. 8.7 RDL 30/2020.
 • Les empreses que ja haguessin presentat sol·licitud col·lectiva d’accés a la prestació per desocupació (art. 8.2 RDL 30/2020) no estaran obligades a la presentació de nova sol·licitud respecte de les persones treballadores incloses en l’anterior.

Protecció dels treballadors fixos discontinus

Es mantenen les mesures de protecció dels treballadors fixos discontinus, incloent la prestació extraordinària prevista en l’RDL 30/2020.

Recordem que la citada prestació es reserva a treballadors amb aquesta modalitat contractual, així com per a aquelles que fan treballs fixos i períodes que es repeteixen en dates certes que hagin estat afectades, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat, per un ERTO per causes COVID-19, quan deixin d’estar afectats per l’expedient en aconseguir-se la data en què hagués finalitzat aquest període d’activitat.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d’activitat de manera similar a la introduïda per l’art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se sobre aquest tema.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicilio persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S’introdueix la possibilitat d’accedir a una prestació extraordinària de cessament d’activitat a aquells treballadors autònoms que no sent afectat pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents LGSS.

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicilio persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 LGSS. Podrà percebre’s fins al 31 de maig.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors de temporada

S’estableix una prestació extraordinària, en el RDL 2/2021, de cessament d’activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat almenys durant tres mesos en la primera meitat de l’any.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el RETM durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys.

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.

Imatge de Daniel Rodríguez Delgado a Pixabay