Novetats introduïdes a la Llei General Tributària

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Principals novetats
1. Publicitat de situacions d’incompliment rellevant de les obligacions tributàries “llistat de morosos”.
L’administració tributària acordarà la publicació periòdica de llistats de contribuents amb deutes i sancionis pendents d’ingressos superiors a 1.000.000 d’euros, quan aquests no hagin estat pagats transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari.
A aquests efectes no s’inclouran aquells deutes i sancions tributàries que es trobin ajornades o suspeses.
2. Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció. S’estableix un període temporal més ampli:
a) 18 mesos, amb caràcter general (abans era 12 mesos)
b) 27 mesos quan concorri alguna de les següents circumstàncies en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecto de comprovació:
– Que la xifra de negoci anual de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes.
– Que l’obligat tributari est integrat en un grup en règim de consolidació fiscal o en règim especial de grup d’entitats que aquest sent objecte de comprovació inspectora (entitats vinculades).
3. Prescripció: dret a comprovar i investigar
S’amplien les potestats de comprovació i cerca de l’administració, regulant el dret a comprovar les obligacions tributàries en el cas dels exercicis prescrits, sempre que sigui necessari en relació a obligacions d’exercicis no prescrits.
Es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicar.
4. La factura deixa de ser un mitjà privilegiat de prova per demostrar l’existència d’una operació, per tal cosa, una vegada que l’administració qüestiona amb fonament la seva validesa, correspon a l’obligat aportar proves sobre la realitat de l’operació.
5. S’assenyala expressament la impossibilitat que els contribuents que, a l’inici del procediment de comprovació ja haguessin aplicat o compensat les quantitats que tinguessin pendents, mitjançant una declaració complementària deixin sense efectes la compensació o aplicació realitzades i sol·licitin la compensació o aplicació d’aquestes quantitats en l’exercici comprovat, la qual cosa podria alterar la qualificació de la infracció eventualment comesa.
6. Constitueix infracció tributària presentar autoliquidacions, declaracions, els documents relacionats amb les obligacions duaneres, o altres documents de transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, i telemàtics en aquells supòsits en què existeixi l’obligació de fer-ho per aquests mitjans.
7. També es millora la regulació del mètode d’estimació indirecta de les bases imposables, especificant legalment l’origen de les dades a utilitzar, i la seva plena aplicabilitat, tant per determinar els ingressos (vendes), com de les despeses (compres). Es dota, així, a l’Administració Tributària de millors instruments contra l’economia submergida.

Terrassa 28 de Setembre de 2015