Notificació per compareixença

Notificació

Procedeix la notificació per compareixença quan sigui impossible realitzar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant per causes no imputables a l’Administració, sempre que s’hagués intentat almenys dues vegades al domicili fiscal, o en el designat per l’interessat si el procediment s’ha iniciat a la seva sol·licitud. Prou un sol intent en el cas que el destinatari figuri com desconegut al domicili. Han de constar en l’expedient les circumstàncies dels intents de notificació. Una vegada realitzats els dos intents de notificació s’ha de procedir, quan això sigui possible, a deixar al destinatari aviso d’arribada en el corresponent caseller domiciliari, indicant, a efectes exclusivament informatius, en la corresponent diligencia la possibilitat de personar-se davant la dependència a fi de fer-li lliurament de l’acte, termini i circumstàncies relatives al segon intent de lliurament.

Si concorre el pressupost de fet descrit, l’Administració cita als interessats o als seus representants mitjançant anuncis que es publiquen, per una sola vegada per a cada interessat, fins al 31-5-2015 per algun dels següents mitjans:

  • A la seu electrònica de l’organisme corresponent.
  • En el BOE o en els butlletins de les CCAA o de les províncies, segons l’Administració de la qual procedeixi l’acte que es pretén notificar i l’àmbit territorial de l’òrgan que ho dicti. La publicació en el butlletí oficial corresponent s’efectua els dies 5 i 20 de cada mes o, si escau, el dia immediat hàbil posterior.

No obstant això, amb efectes des de l’1-6-2015, s’implanta el Tauló Únic i s’unifica en el BOE la publicació dels anuncis corresponents a totes les notificacions en els procediments tributaris amb independència de l’òrgan que els realitza.

Així, quan escaigui la notificació per compareixença, se citarà a l’interessat o al seu representant per mitjà d’anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cada interessat, en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Aquest mitjà de publicació s’aplicarà a totes les notificacions que hagin de practicar-se per les Administracions tributàries a partir de l’1-6-2015, encara que els procediments tributaris s’haguessin iniciat amb anterioritat.

 

Regles i terminis

De 12 a 18 mesos. Si li notifiquen l’inici d’una inspecció a partir del 12 d’octubre, li seran aplicable uns nous terminis i regles, que en general són més beneficiosos per a Hisenda (si la inspecció s’ha iniciat abans, li seran aplicables les normes antigues).

En general, el termini de durada màxima d’una inspecció s’amplia de 12 a 18 mesos. Si en algun dels anys revisats la seva empresa ha consolidat fiscalment, ha estat acolliment al règim de grups en l’IVA, o la seva xifra de negocis ha superat els 5.700.000 euros, aquest termini és de 27 mesos.

A més, la durada de la inspecció es perllongarà tres mesos més si, entre altres supòsits, no aporta íntegrament la documentació que li sol·licitin després del tercer requeriment i l’aporta posteriorment, quan ja hagin transcorregut almenys nou mesos des de l’inici del procediment.
Interrupció injustificada. D’altra banda, Hisenda no es veurà penalitzada si interromp les seves actuacions injustificadament durant més de sis mesos:

Fins ara, si existia aquesta paralització, es considerava que l’inici de la inspecció no havia interromput la prescripció, de manera que moltes vegades el contribuent “guanyava” la prescripció en algun dels exercicis revisats (el més antic).

Ara Hisenda podrà iniciar una inspecció, no fer gens durant diversos mesos i, quan falti poc per finalitzar el termini màxim, demanar tota la informació.

 

Si se sobrepassen aquests terminis…

 
Com fins ara. Si la inspecció es perllonga més enllà del termini màxim, el procediment inspector no caducarà i Hisenda podrà reiniciar-ho més endavant. No obstant això:

Fins que no es tornin a iniciar les actuacions sobrepassat aquest termini, s’entendrà que no s’ha interromput la prescripció.

Tots els ingressos que la seva empresa realitzi de forma voluntària fins que hi hagi una nova actuació d’Hisenda es consideraran efectuats sense requeriment previ (per tant, sense sanció i sotmesos als recàrrecs per presentació fora de termini).

Hisenda no podrà exigir-li interessos de demora des que transcorri el termini dels 18 o 27 mesos fins a la fi del procediment.

Tregui profit. Per tant, si es troba amb que s’ha sobrepassat el termini, li interessarà actuar de la següent forma:
Si ja falta poc perquè transcorri el termini de prescripció, no faci res. Si transcorre aquest termini i Hisenda no li ha dit gens, l’impost haurà prescrit i ja no podran reclamar-li res.

Si encara falta temps perquè passin els quatre anys i creu que la inspecció li va a ser desfavorable, aprofiti per presentar una complementària abans que Hisenda “desperti” i reiniciï les actuacions (ingressi la quantia no ingressada inicialment). En aquest cas només podran imposar-li el recàrrec per ingrés extemporani del 20% de la quota deixada d’ingressar, en lloc de sancionar-li (en aquest cas les sancions poden aconseguir entre el 50% i el 150% de la quota no ingressada).