Mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya

El Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya, per fer front al risc de brots de la COVID-19, estableix les mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials, en els casos d’aquests brots.

D’acord amb aquest Decret llei 27/2020 s’han emès diferents resolucions per aplicar aquests mesures especials per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents àmbits territorials concrets. Aquestes resolucions inclouen prohibicions, limitacions i recomanacions en les activitats i la mobilitat.

A continuació, es determinen els criteris interpretatius d’aquestes mesures donant resposta a les preguntes relacionades amb la seva aplicació, tenint en compte el que estableix la normativa.

 1. La població, està confinada?
  Estrictament no hi ha confinament, però es recomana que la població no surti dels seus domicilis i es desplaci només per als moviments essencials: anar la compra d’aliments i altres productes i serveis essencials, desplaçar-se a centres sanitaris si és necessari, anar als centres de treball quan no es pugui teletreballar, assistir persones dependents i fer gestions inajornables. Als municipis on les mesures són més restrictives per la situació epidemiològica (com és el cas actualment de Lleida i els altres sis municipis del Segrià) i es prohibeixen els desplaçaments que no són els moviments essencials esmentats, aquests desplaçaments es poden fer dins el conjunt dels municipis que formen la unitat territorial afectada.
 2. La població, pot sortir del seu municipi?
  Sí, però es recomana no fer-ho i sobretot evitar desplaçar-se a altres punts del territori i establir contacte amb grups socials, ja que pot afavorir les cadenes de transmissió.
 3. Es pot fer esport?
  Sí, la normativa recull específicament l’activitat física esportiva i de lleure individualment o amb el grup de convivència habitual (que serà un màxim de 10 persones), i sempre amb el menor nombre de persones possible per reduir el risc de contagi.
 4. Quines mesures cal aplicar en l’obertura de serveis, comerços i centres comercials?
  Cal garantir el manteniment de les distàncies de seguretat per evitar les aglomeracions tant a l‘interior com en els accessos, així com l’ús de mascareta, la higiene de mans i la resta de mesures de seguretat que s’hi apliquin. En general, es recomana la cita prèvia o el preavís per evitar concurrència en els mateixos horaris que generin aglomeracions.
  A més, als municipis del Segrià i la Noguera on s’apliquen restriccions, cal limitar l’aforament al 50%, tant si es tracta de serveis essencials com si no.
 5. Poden obrir els mercats no sedentaris?
  Sí, poden obrir perquè no està restringida la seva activitat, però es recomana que els ajuntaments hi reforcin els controls del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat d’1,5 metres entre persones i de 2,5 m2 de superfície per persona (cal perimetrar si és viable), així com la higiene de mans i l’ús de mascareta. A més, per reduir la mobilitat, es recomana prioritzar la venda de venedors i productes de proximitat.
 6. Per què hi ha territoris on s’ha aplicat el tancament dels establiments d’hostaleria i restauració i altres només la limitació de l’aforament?
  Els territoris on s’aplica el tancament dels establiments d’hostaleria i restauració tenen unes dades epidemiològiques més desfavorables, que han obligat a adoptar aquesta mesura més restrictiva.
 7. Als territoris on s’ha determinat el tancament dels establiments d’hostaleria o restauració, es pot permetre l’obertura excepcional per motius de servei essencial, com una àrea de servei a autopistes o autovies?
  La normativa no preveu aquesta excepcionalitat. Sí que és viable vendre aliments i begudes per emportar.
 8. Es poden realitzar serveis amb contacte personal proper, com les perruqueries i altres similars?
  Només es poden fer serveis amb contacte personal proper en el cas de servei essencial, d’emergència o situació crítica. En aquests casos la prestació s’ha de fer evitant el contacte físic amb els clients sempre que sigui possible, o limitant-lo al màxim. Es poden considerar en aquests casos tots aquells que impliquin l‘assistència a persones per criteri d’higiene i cura personal, incloent-hi les activitats de perruqueria, serveis terapèutics com massatgistes, osteopatia, quiropràctica o similars
 9. Es permeten els serveis de suport a persones amb discapacitats que comportin contacte personal?
  Sí, qualsevol servei de suport o assistència a persones amb discapacitat o dependència està permès, tot i que comporti contacte personal, i mantenint totes les mesures de seguretat.
 10. Es permet la formació, pràctiques i similars, com ara les de conducció i autoescoles?
  Està permès, però cal una neteja i desinfecció després de cada alumne, a més de mantenir una ventilació de 10 minuts abans de cada canvi d’alumne. Abans d’accedir al vehicle i en finalitzar la pràctica, l’alumne i l’instructor s’han de netejar les mans. És obligatori l’ús de la mascareta durant la pràctica, tant a l’alumne com a l’instructor. Es recomana la formació telemàtica en tots els casos que sigui possible. Les proves oficials estan permeses sempre que no siguin ajornables.
 11. Els gimnasos, poliesportius o complexos esportius, públics o privats, poden obrir amb mesures preventives?
  No, la normativa especifica el tancament al públic dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius, públics o privats.
 12. Es poden fer esdeveniments esportius a porta tancada, sense públic?
  Sí que es permeten els esdeveniments esportius sempre que siguin a porta tancada i sense públic, amb l’única assistència de les persones vinculades directament.
 13. Poden obrir les piscines municipals o privades d’ús públic?
  Es permet l’obertura de les piscines descobertes d’ús públic quan l’ajuntament consideri necessari el seu ús preventiu dels efectes de la calor sobre la població, amb registre dels assistents i la resta de mesures de seguretat previstes al pla sectorial d’esports. També en funció de les realitats municipals, com ara quan l’ocupació sigui de molt baixa densitat (m2 per persona).
 14. Els casals d’estiu o colònies es poden continuar fent a instal·lacions esportives o piscines?
  Sí, però només poden obrir per a aquesta activitat, i han de tancar després, i només hi poden accedir les persones vinculades a aquestes activitats.
 15. El tancament de les piscines afecta també les de les zones comunitàries?
  El tancament no afecta les piscines comunitàries, que, en tot cas, han de complir amb les mesures de limitació d’aforament (2,5 m2 per persona) i grups d’un màxim de 10 persones de contacte habitual.
 16. Les platges s’han de tancar o es requereixen mesures més restrictives?
  La normativa no preveu el tancament permanent de les platges, però es recomana a l’ajuntament un reforç del control del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat entre persones o grups de persones i la resta de mesures descrites al pla sectorial de zones de bany. Així mateix, cal limitar l’assistència al grup de convivència habitual.
 17. Quin horari cal establir per a terrasses, bars i altres locals, tenint en compte que es prohibeix l’activitat d’oci nocturn?
  Correspon als ajuntaments, en funció de les característiques municipals, establir un horari de tancament de terrasses, bars i altres locals similars, que garanteixi que no hi ha activitat d’oci nocturn.
 18. La restricció d’activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, afecta també les activitats de joc (bingos, casinos i salons de joc)?
  Sí, en el tancament de les activitats s’inclouen les de joc per analogia amb les altres especificades a les normes.
 19. Per què les biblioteques i els museus sí que poden estar oberts malgrat les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya ?
  Està permesa l’obertura de biblioteques i museus amb una funció preventiva respecte a persones vulnerables, especialment pel que fa als efectes de la calor.
 20. Està prohibida la realització de qualsevol activitat extraordinària o de caràcter temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreativa, esportiva i d’oci nocturn?
  Sí, es prohibeixen totes les activitats extraordinàries i de caràcter temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreatiu, esportiu i d’oci nocturn.
 21. Quines activitats es poden sotmetre a l’autorització prèvia del Comitè de Direcció del PROCICAT?
  La norma indica que els ajuntaments poden, amb l’autorització prèvia del Comitè de Direcció del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent-hi equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, el compliment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte. La sol·licitud de possible excepció al que estableix aquest apartat, pel que fa a les activitats prèviament autoritzades o a les noves, s’han d’adreçar al correu del CECAT (Centre d’Emergències de Catalunya.
 22. Quines són les característiques d’un recinte tancat segons el que estableixen les resolucions?
  Qualsevol edifici, instal·lació o espai a l’aire lliure delimitat per tancaments, particions o altres elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai, amb passos o portes per accedir-hi o sortir-ne. Pel que fa a les terrasses, es consideren un espai tancat quan té més de dos parets o tancaments laterals i sostre.
 23. Es poden consumir aliments i begudes a les reunions i trobades a l’espai públic?
  A les reunions i trobades al carrer i altres espais públics, s’ha d’evitar el consum d’aliments i begudes ja que impedeix complir l’obligació de dur mascareta. No obstant això, no s’impedeix el consum de líquids necessaris per combatre els efectes de la calor.
 24. Aquesta limitació a grups de 10 persones, afecta també l’exercici d’esdeveniments esportius o competicions esportives?
  No, respecte a les persones vinculades directament a la competició esportiva.
 25. Què és el grup de convivència habitual?
  Fa referència al grup de convivents estrictes i les persones amb necessitats de cura del nucli familiar o nucli més estret de relacions i que no viuen al mateix domicili. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.

Aquestes són les preguntes més freqüents sobre les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya / Salut

Imatge de Klaus Hausmann a Pixabay