Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la que es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social

La Comissió d’Ocupació del Senat va aprovar el 25 d’agost la Llei per al Foment del Treball Autònom i l’Economia Social, que introdueix importants novetats en matèria d’autoocupació i unifica la legislació vigent sobre aquest tema.
La Llei s’ha publicat en el BOE el 10 de setembre de 2015. En la seva disposició addicional esmenta que l’entrada en vigor es produirà als 30 dies de la seva publicació, amb el que es confirma que aquesta tindrà lloc finalment el 10 d’octubre de 2015. Tots els incentius es recolliran en un únic text que s’inclourà en el títol V de l’Estatut del Treball Autònom.
Les mitjanes més destacades que es poden extreure a manera de resum de la citada llei són:
1. Els autònoms que contractin treballadors podran seguir beneficiant-se de la tarifa plana per a autònoms en la seva quota de la Seguretat Social.
2. Revisió tarifa plana: La quota per contingències comunes d’aquesta tarifa plana es fixa en 50 euros exactes durant els sis mesos, període que s’amplia fins a dotze mesos en el cas de persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme i de la violència de gènere. Durant els següents 12 mesos, fins a completar un període màxim de 18 mesos des de la data d’alta podran seguir aplicant-se les següents reduccions i bonificacions:
a) 50 per cent de bonificació de la quota durant els 6 mesos següents
b) 30 per cent de bonificació de la quota durant els 3 mesos següents a a)
c) 30 per cent de reducció de la quota durant els 3 mesos següents a b)
En el cas que els treballadors autònoms siguin menors de 30 anys, o menors de 35 en cas de dones, podran aplicar-se a més una bonificació del 30 per cent de la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents, aconseguint una durada total de 30 mesos.
3. Compatibilitat de l’atur amb ser autònom: els autònoms de qualsevol edat podran compatibilitzar treballar i cobrar l’atur alhora durant nou mesos (270 dies) i no només els menors de trenta anys com fins ara, sempre que els sol·liciti en els 15 dies següent a la data d’inici de l’activitat per compte propi.
4. Segona oportunitat per a aturats que emprenguin: els aturats que estiguin cobrant l’atur i emprenguin com a autònoms podran sol·licitar la represa del cobrament de la prestació per desocupació fins a cinc anys després d’haver iniciat la seva activitat, en lloc de només dos anys com fins ara. Encara que a partir dels dos anys haurà d’acreditar causes econòmiques o organitzatives. Si després del cessament com a autònom tingués dret a la protecció per cessament d’activitat, haurà d’optar entre percebre aquesta o reobrir la prestació suspesa.
5. *Capitacización de la desocupació: La novetat més important que introdueix la Llei de Foment del Treball Autònom és la possibilitat de dedicar el 100% de la capitalització de la desocupació a la inversió inicial, independentment de l’edat, sempre que aquest abonament se sol·liciti en data prèvia a l’inici de l’activitat com a autònom o la incorporació com a soci a l’entitat mercantil.
6. Més novetats en la capitalització: es podrà realitzar també una aportació al capital social de tot tipus de societats mercantils de nova creació (sempre que es tingui el control efectiu de l’empresa) i utilitzar la capitalització per cobrir les despeses de constitució així com per adquirir serveis específics d’assessorament, formació i informació.
7. Bonificacions autònoms col·laboradors: S’amplia l’incentiu per a l’alta en l’afiliació de nous familiars col·laboradors fins a 24 mesos des dels 18 actuals. Això sí, la bonificació en aquests 6 mesos addicionals serà de només el 25% en lloc del 50% establert per als primers 18 mesos.
8. Suport a la conciliació dels autònoms depenents (TRADE): es reforça la seva protecció en casos de maternitat o paternitat o de cura de menors de set anys, permetent que contractin a un treballador per compte d’altri que els substitueixi i bonificant amb fins al 100% la seva quota d’autònoms.
9. Ampliació de les bonificacions per a la incorporació de socis en entitats d’economia social: bonificació de 800€/any al llarg de tres anys per facilitar la incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives i societats laborals. Per a menors de 30 anys s’augmenta la quantia a 1.650€ el primer any.
10. Aplicatorietat de mesures de foment del treball autònom existents a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei: als treballadors que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei vinguessin gaudint de les reduccions i bonificacions previstes en les disposicions addicionals trentena cinquena i trentena cinquena bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, els seguirà sent aplicable l’establert en aquelles disposicions, si ben aquests beneficiaris no perdran el dret al seu gaudi com a conseqüència d’emprar a treballadors per compte d’altri.