Tipus de retenció IRPF/IS i règim transitori

Tipus de retenció IRPF/IS i règim transitori

En l’IRPF, estan subjectes a retenció les contraprestacions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius. El tipus general de retenció i ingrés a compte per a les retribucions de consellers i

Pot sol·licitar-se un tipus de retenció superior al tipus marginal màxim previst en el Reglament de l’Impost?

L’article 80.1 del Reglament de l’Impost sobre les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (BOE 6 de desembre), determina que la retenció a practicar serà el