Modificacions en les retencions a compte del IRPF

Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mitjanes de caràcter econòmic.
Entre les mesures contingudes en aquest Reial decret-llei cal destacar les següents:
S’aprova una nova escala general estatal, aplicable des de l’1 de gener de 2015, en la qual es redueixen al mig punt els marginals corresponents a cadascun dels trams. Aquesta reducció suposa un avançament de la rebaixa de l’IRPF aprovada per 2016.
Per calcular el nou tipus de retenció s’ha de tenir en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015, la qual cosa determinarà que el nou tipus de retenció sigui menor per corregir l’excés de retenció suportat en les nòmines corresponents als mesos anteriors.
La següent escala es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir d’1 d’agost. No obstant això, els pagadors podran aplicar la nova escala des del 12 de juliol:

Modificacions de retencions IRPF

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, *artisticas o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, passarà del 19 al 15%. Aquest percentatge es reduirà a la meitat quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla.
Per als professionals d’activitats econòmiques, el tipus de retenció passa a ser del 15% i per a professionals de nou inici passa del 9 al 7% durant els 3 primers anys d’inici de l’activitat professional (l’any d’inici i en els dos següents).
No obstant això, la retenció del 15% per a aquells professionals que el volum de rendiments íntegres de les activitats professionals corresponents a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000€ i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtingudes, queda suprimida.
Per a l’arrendament d’immobles es redueix la retenció a compte dels rendiments satisfets a partir del 12 de juliol per aquest concepte, que passa del 20 al 19,5%.