Llei 5/2015 de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu a drets reals

El dia 21 de Juny de 2015 va entrar en vigor la reforma del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, o dit d’una altra manera, es modifica la norma que regula les Comunitats de propietaris a Catalunya.
A continuació es resumeixen les modificacions més importants:
– AFFECCIÓ REAL: L’immoble respon dels deutes en un període comprès entri a l’any corrent i els 4 anys naturals anteriors. Aquesta modificació té especial importància, ja que en adquirir un immoble s’assumeix aquesta responsabilitat de pagament.
– EL FONDO DE RESERVA: L’especial novetat és que el fons és acumulatiu per a cada any.
– CÀRRECS: Es regula la figura del Vicepresident.
Sobre el Gestor, la Comunitat de Propietaris pot encarregar a l’Administració a un professional extern que haurà de complir les condicions professionals legalment exigibles (Administrador de Finques Col·legiat).
– CONVOCATÒRIA: A partir de l’entrada en vigor de la Llei solament hi haurà una ÚNICA CONVOCATÒRIA (se suprimeix la segona convocatòria).
– COMUNICACIONS: Es regula la comunicació realitzada per correu electrònic.
– COMPUTO DE VOTS: Els vots dels absents en la reunió es computaran en el sentit de vot de la majoria dels assistents (sense perjudici del seu dret d’oposició). Les abstencions se sumaran al vot de la majoria.
– ACORDS: Amb el vot de la majoria dels assistents a una reunió convocada a aquest efecte, que al seu torn representin la majoria de quotes de participació, es poden aprovar:
a) obres referents a l’eliminació de barreres arquitectòniques (Es tindrà especial consideració a la petició realitzada per persones majors de 70 anys i amb discapacitat, sempre que no s’obtingui la majoria requerida).
b) obres per a la instal·lació: instal·lació general de punts de recarrega per a vehicles elèctrics.
c) l’acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió.
Per a qualsevol aclariment, estem a la seva disposició.