Hisenda tindrà menys temps per investigar l’IVA

Després d’una sentència del TEAC, hisenda tindrà menys temps per investigar l’IVA.

Una resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) publicada al setembre ha determinat que la declaració anual de l’IVA no té efectes sobre el termini de prescripció de les liquidacions mensuals o trimestrals de l’impost.

Per als experts, la resolució del TEAC suposa un retorn a la normalitat. La Llei General Tributària fixa en quatre anys els terminis de prescripció i el dret de l’Administració a exigir deutes fiscals, realitzar comprovacions i imposar sancions. En matèria d’IVA, el criteri tradicional sostenia que el còmput dels quatre anys s’iniciava al moment en què s’exigia la presentació de la declaració mensual o trimestral. No obstant això, diverses sentències del Suprem van canviar aquesta interpretació a partir de 2009 en assenyalar que la declaració anual de l’IVA –en la qual les empreses presenten al gener les dades de l’exercici anterior– interrompia la prescripció de les liquidacions mensuals o trimestrals.

La decisió del Suprem va suposar que Hisenda obtingués pràcticament un any addicional per investigar als contribuents.

El TEAC, en una recent resolució, s’alinea amb les tesis dels professionals tributaris, contradiu el criteri del Suprem i sosté que la declaració de resum anual de l’IVA no interromp la prescripció. Així, l’Agència Tributària ja no tindrà un termini addicional per comprovar, investigar o sancionar als subjectes passius de l’IVA. La decisió del TEAC vincula a l’Administració i, per tant, haurà de ser seguida pels òrgans de l’Agència Tributària. D’altra banda, Salcedo assenyala que els contribuents podran invocar la resolució per al·legar la prescripció de les comprovacions realitzades dins del termini addicional concedit pel Suprem.

En la sentència de l’Alt Tribunal de 2009 es donava molta importància al fet que a la declaració resumeixen de l’IVA s’hagués d’incloure les autoliquidacions de tot l’exercici, una obligació que actualment ja no s’exigeix. Això reforça encara més el criteri utilitzat pel TEAC.

Font: Cinco Días