Fiscal

A Assempbcn, siguin quines siguin les necessitats fiscals de la seva empresa, ens encarregarem íntegrament d’oferir-li solucions.

Des de l’estudi, planificació, anàlisi i optimització de les seves càrregues tributàries i a través del disseny d’estructures jurídiques més eficients, passant per l’assessorament en el compliment de les seves obligacions.

Alguns dels serveis específics dins d’aquest departament fiscal són:

  • Assessorament preventiu, planificació fiscal.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques.
  • Impost de societats.
  • Impost sobre transmissions patrimonials (ITP).
  • Impost sobre el valor afegit (IVA).
  • Liquidacions informatives: 347, 349, 182.
  • Impost de successions i donacions.
  • Altes i baixes d’obligacions fiscals i de IAE.
  • Recursos i gestions davant l’AEAT i l’Agència Catalana de Tributs.
  • Representació davant la inspecció de tributs.