Coronavirus: accident de treball

Consideració excepcional pel coronavirus, com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament

Sobre el coronavirus. Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19.

2. En tots dos casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador

els treballadors afectats rebran des del començament el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’administració.

Fins ara, faltar a la feina per estar en quarantena per coronavirus es qualificava com a contingències comunes.

Amb la situació anterior, el treballador només tenia dret a rebre el 60% de la base reguladora des del quart dia de la baixa fins al 20è dia inclòs i el 75% en els dies posteriors. Hi ha empreses que completen la baixa per garantir la retribució habitual sencera. També en sortiran beneficiades.

Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a tres mensualitats consecutives, per a empreses i treballadors per compte propi, en les zones geogràfiques i sectors que es determinin segons ordre ministerial. Això suposa que, aquestes cotitzacions podran ser abonades, en el termini d’1 any, a comptar des de la seva meritació, sense recàrrecs ni interessos de cap tipus.