Com queden els ERTOs fins gener

Com queden els ERTOs fins gener: força major (FM) ja vigents, ERTO per impediment i ERTO per limitació (avui en BOE, amb entrada en vigor avui mateix, 30 de setembre, l’RD-Llei 30/2020, de 29 de setembre).

Així mateix, s’aclareix també què succeeix amb els ERTOs per causes ETOP iniciats a partir d’avui, 30 de setembre i fins al 31 de gener de 2021.

1.- Pròrroga automàtica de ERTOs FM vigents fins al 31 de gener de 2021

Els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents, basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (és a dir, ERTOs per força major), es prorrogaran automàticament fins al 31 de gener de 2021.

2.- ERTOs per impediment (restriccions a partir de l’1 d’octubre)

Pensats per a les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball degut a noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l’1 d’octubre de 2020.

Les empreses que estiguin en aquest cas (les restriccions poden ser imposades per autoritats espanyols o estrangeres) podran beneficiar-se, respecte dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres
afectats, de la següent exoneració

(La durada de l’exoneració es limitarà exclusivament al període de les noves mesures d’impediment):

a) El 100% de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 31 de gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Si en aquesta data l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta, l’exempció aconseguirà el 90% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021.

3.- ERTOs FM per limitació d’activitat (a partir d’avui 30 de setembre)

Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, podran beneficiar-se d’una exoneració.

L’exoneració s’aplicarà (a partir d’avui, 30 de setembre) en els centres afectats, prèvia autorització d’un ERTO per força major per limitacions, d’acord amb el que es preveu en l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors, en els següents percentatges:

a) Respecte dels treballadors d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Com s’apliquen les exempcions en els ERTOs per impediment i per limitació

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada.

A més, haurà d’efectuar-se una prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació.

Aquesta declaració farà referència tant a l’existència com al manteniment de la vigència dels expedients de regulació temporal d’ocupació i al compliment dels requisits establerts per a l’aplicació d’aquestes exempcions.

En concret i, en qualsevol cas, la declaració farà referència a haver obtingut la corresponent resolució de l’autoritat laboral emesa de manera expressa o per silenci administratiu.

Perquè l’exempció resulti d’aplicació les declaracions responsables s’hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.

La renúncia expressa a l’expedient de regulació temporal d’ocupació determina la finalització d’aquestes exempcions des de la data d’efectes d’aquesta renúncia.

Les empreses hauran de comunicar a la TGSS així com a l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita en aquest, aquesta renúncia expressa al ERTO.

La presentació de les declaracions responsables i la renúncia a les quals es refereix aquest article s’haurà de realitzar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema XARXA), regulat en l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.

A l’efecte del control d’aquestes exempcions de quotes, serà suficient la verificació que el Servei Públic d’Ocupació Estatal, o en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de suspensió o reducció de jornada de què es tracti.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general.

4.- ERTOs ETOP vinculats al Covid-19 des del 30 de setembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021

L’article 3 del RD-Llei regula el procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives i de producció vinculades a la COVID-19.

S’estableix que als procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) vinculades a la Covid-19 iniciats a partir d’avui, 30 de setembre i fins al 31 de gener de 2021, els resultarà d’aplicació l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

No obstant això, se’ls apliquen aquestes particularitats:

  • La tramitació d’aquests expedients podrà iniciar-se mentre estigui vigent un ERTO per Força Major
  • Quan el ERTO ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO FM, la data d’efectes d’aquell es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.
  • Els ERTOs ETOP vigents en data d’avui, 30 de setembre de 2020, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta.
  • No obstant això, cabrà la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència del RD-Llei 30/2020, sempre que s’aconsegueixi acord per a això en el període de consultes.
  • Aquesta pròrroga haurà de ser tramitada davant l’autoritat laboral receptora de la comunicació final de l’expedient inicial.

5.- ERTOs en empreses de sectors especialment castigats pel Covid-19

La Disposició addicional primera regula els ERTOs en empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa
de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Es consideren empreses afectades a aquelles que tinguin ERTOs FM prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021 i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09– previstos en l’Annex del RD-Llei 30/2020.

També podran accedir les empreses que tinguin ERTOs FM prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021 el negoci del qual depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereix l’apartat anterior, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

 

Foto de Nathan Cowley en Pexels