Tipus de retenció IRPF/IS i règim transitori

Tipus de retenció IRPF/IS i règim transitori

En l’IRPF, estan subjectes a retenció les contraprestacions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius. El tipus general de retenció i ingrés a compte per a les retribucions de consellers i