Pot sol·licitar-se un tipus de retenció superior al tipus marginal màxim previst en el Reglament de l’Impost?

L’article 80.1 del Reglament de l’Impost sobre les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (BOE 6 de desembre), determina que la retenció a practicar serà el